'నేను మా అమ్మను మళ్లీ చూడగలనా అని నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను': ఈ మదర్స్ డే సందర్భంగా నేను ఎందుకు నిస్సహాయంగా ఉన్నాను

ఆసీస్ తల్లులందరికీ మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు! మరియు మీరందరూ ఆనందంగా జరుపుకోగలుగుతున్నందుకు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను...